Prohlášení o výdělcích

Osvědčení: Žádné prognózy, sliby nebo záruky výdělků pro jakékoliv produkty Dogy32.com Airevoluce.cz

Uznáváte a souhlasíte, že jsme vám neslibovali, nenabízeli záruky, návrhy, prognózy, reprezentace ani záruky ohledně budoucích vyhlídek nebo příjmů, nebo že vyděláte jakékoli peníze ve spojitosti s vaším nákupem našich produktů a/nebo služeb, a že jsme nikoho nepověřili takovýmto slibem či reprezentací.

Jakékoli prohlášení o příjmech nebo příklady výdělků jsou pouze odhady toho, co si myslíme, že byste mohli vydělat. Neexistuje žádná záruka, že dosáhnete stejných výsledků, jaké jsou uvedeny v jakýchkoli příkladech. Pokud se spoléháte na jakékoli poskytnuté údaje, musíte přijmout celé riziko, že nedosáhnete stejných výsledků jako poskytnuté informace. To platí bez ohledu na to, zda jsou příklady příjmů či výdělků v penězích nebo týkají se reklamních kreditů, které mohou být získány (ať už jsou převoditelné na peníze či ne).

Neexistuje žádná záruka, že jakékoli předchozí úspěchy nebo minulé výsledky týkající se příjmů nebo výdělků (ať už v penězích nebo reklamních kreditech, ať jsou převoditelné na peníze či ne) budou platit, ani nemohou být použity jako indikace vašeho budoucího úspěchu nebo výsledků z jakýchkoli informací, obsahu nebo strategií. Jakákoli a všechna tvrzení nebo reprezentace ohledně příjmů nebo výdělků (ať už v penězích nebo reklamních kreditech, ať jsou převoditelné na peníze či ne) se nepovažují za „průměrné výdělky“.

(i) Ekonomika: Ekonomika, ať už tam, kde podnikáte, na národní i celosvětové úrovni, přináší další nejistotu a ekonomické riziko. Ekonomická recese nebo deprese může negativně ovlivnit výsledky, které naše produkty a/nebo služby generují.

(ii) Váš úspěch nebo jeho nedostatek: Váš úspěch při používání informací nebo strategií poskytnutých na Dogy32.com a Airevoluce.cz  závisí na řadě faktorů. Nemáme možnost vědět, jak dobře se vám bude dařit, protože vás neznáme, vaše zázemí, pracovní morálku, odhodlání, motivaci, touhu nebo podnikatelské dovednosti a praxe. Proto nezaručujeme ani nenaznačujeme, že zbohatnete, že se vám bude dařit dobře, nebo že vůbec budete mít jakékoli příjmy (ať už v penězích nebo reklamních kreditech, ať jsou převoditelné na peníze nebo ne).

Internetové podnikání a z něj plynoucí příjmy zahrnují neznámá rizika a nejsou vhodné pro každého. Nesmíte se spoléhat na žádné informace prezentované na webu nebo jinak poskytnuté námi, pokud tak nečiníte s vědomím a porozuměním, že můžete zažít významné ztráty (včetně, ale nikoli omezeně na, ztrátu jakýchkoli peněz zaplacených za nákup našich produktů a/nebo služeb a/nebo jakýchkoli peněz vynaložených na zřízení, provoz a/nebo marketing našich produktů a/nebo služeb, a dále, že nemusíte mít vůbec žádné příjmy (ať už v penězích nebo reklamních kreditech, ať jsou převoditelné na peníze nebo ne)).

DŮLEŽITÉ: VÝDĚLKY A PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

Než si prohlédnete naše výsledky, prosím, uvědomte si, že naše svědectví žádným způsobem neodrážejí vaše výsledky a jsou pouze ukázkou potenciálu v programu AI Revoluce / 4 klíče k umělé inteligenci. Proto poskytujeme 14denní záruku založenou na akci, abyste si mohli ověřit, že tento program je pro vás.

TRENÉŘI PROGRAMU AI Revoluce / 4 klíče k umělé inteligenci. jsou PROFESIONÁLNÍ INTERNETOVÍ MARKETÉŘI. NAŠE VÝSLEDKY A VÝSLEDKY NAŠICH STUDENTŮ NEJSOU TYPICKÉ. JEJICH ZKUŠENOSTI NEJSOU ZÁRUKOU, ŽE VYDĚLÁTE PENÍZE. PŘIPOJENÍ K PROGRAMU AI Revoluce / 4 klíče k umělé inteligenci, žádným způsobem nezaručuje výsledky a budete muset odvést podstatnou práci jako studenti na této stránce, přičemž vaše výsledky závisí čistě na vás. Studenti, kteří tento program nedokončí nebo nevynaloží práci, by měli očekávat nulové výsledky. Nic na této stránce ani na kterémkoli z našich webů či e-mailů není slibem nebo zárukou budoucích příjmů. Jakékoli finanční čísla zde uvedená nebo na kterémkoli z našich webů či e-mailech jsou pouze odhady nebo projekce či minulé výsledky a neměla by být považována za přesná, skutečná nebo jako slib potenciálních příjmů – všechna čísla jsou pouze ilustrativní.

(iii) Prohlášení o budoucnosti: Materiály obsažené na tomto webu nebo v materiálech zakoupených a/nebo stažených z tohoto webu mohou obsahovat informace, které zahrnují nebo jsou založeny na prohlášeních o budoucnosti ve smyslu Securities Litigation Reform Act z roku 1995. Prohlášení o budoucnosti vyjadřují naše očekávání nebo předpovědi budoucích událostí. Rozpoznáte je podle toho, že se přímo nevztahují k historickým nebo aktuálním skutečnostem. Používají slova jako „očekávat“, „odhadovat“, „předpokládat“, „projektovat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „věřit“ a další slova a výrazy podobného významu ve spojitosti s popisem potenciálních příjmů nebo finančního výkonu.

Jakákoli a všechna prohlášení o budoucnosti zde, v jiných materiálech obsažených na tomto webu nebo v materiálech zakoupených a/nebo stažených z tohoto webu jsou zamýšlena vyjádřit náš názor na potenciál příjmů. Mnoho faktorů bude důležitých při určování vašich skutečných výsledků, a nejsou dány žádné záruky, že dosáhnete výsledků podobných našim nebo jakýmkoli jiným. Ve skutečnosti nejsou dány žádné záruky, že dosáhnete jakýchkoli výsledků z našich nápadů a technik v našem materiálu.

(iv) Řádná péče: Doporučuje se, abyste sami pečlivě zvážili při činění podnikatelských rozhodnutí a měli byste postupovat opatrně a vyhledat radu kvalifikovaných profesionálů. Měli byste se poradit s účetním, právníkem nebo profesionálním poradcem před tím, než začnete jednat na základě těchto nebo jakýchkoli informací. Neměli byste považovat žádné příklady, dokumenty nebo jiný obsah na webu nebo jinde poskytovaný za ekvivalent profesionální rady. Nic obsažené na webu nebo v materiálech dostupných pro prodej nebo stažení na webu neposkytuje profesionální radu žádným způsobem. Měli byste se poradit se svým účetním, právníkem nebo profesionálním poradcem ohledně jakýchkoli vašich dotazů.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost за jakékoli ztráty či škody, které vznikly v důsledku vašeho používání jakéhokoli odkazu, informace nebo příležitosti obsažené na webu nebo v jakýchkoli informacích zveřejněných majitelem tohoto webu v jakékoli formě.

(v) Kupní cena: Ačkoliv věříme, že cena je spravedlivá vzhledem k hodnotě, kterou obdržíte, rozumíte a souhlasíte, že kupní cena našich produktů a/nebo služeb byla stanovena námi zcela libovolně. Tato cena nesouvisí s žádnými objektivními standardy.